کد ها و ارور های داکت اسپلیت

تعمیر انواع کولرگازی داکت اسپلیت وپکیج ویواری

کولرگازی اسپلیت کاستی؟

E:00خطای ارتباطی بین دستگاه داخلی و دستگاه کنترل از راه دور

01:E خطای ارتباطی ) بین دستگاه داخلی و دستگاه خارجی

02:E باز بودن حسگر دمای اتاق 03:E اتصالی حسگر دمای اتاق

04:E باز بودن حسگر مبدل حرارتی داخلی 05:E باز بودن حسگر مبدل حرارتی داخلی 06:E باز بودن حسگر مبدل حرارتی خارجی 07:E باز بودن حسگر مبدل حرارتی خارجی 08:E خطای ارتباطی با منبع تغذیه

09:E عملکرد کلید تعلیق

0A:E باز بودن حسگر دمای بیرونی

0b:E اتصالی حسگر دمای لوله ی تخلیه

0C:E باز بودن حسگر دمای لوله ی تخلیه 0d:E اتصالی حسگر دمای لوله ی تخلیه

0E:E فشار باالی غیر عادی

0F:E دمای لوله ی تخلیه غیر عادی

11:E مدل غیر عادی

12:E حالت غیر عادی فن داخلی

13:E سیگنال خارجی غیر عادی

14:Eخارجی وغیرعادی

EEPR0M مدل اسپلیت کانالی؟

E0:00خطای ارتباطی بین دستگاه داخلی و دستگاه کنترل ازراه دور

00:E1 خطای ارتباط بین دستگاه داخلی و دستگاه خارجی

00:E2 باز بودن حسگر دمای اتاق اتصالی E3:00

00:E4 باز بودن حسگر مبدل حرارتی داخلی 00:E5 اتصالی حسگر مبدل حرارتی داخلی 00:E6 باز بودن حسگر مبدل حرارتی و خارجی

00:E7 اتصالی حسگر مبدل حراتی و خارجی 00:EA باز بودن حسگر دمای بیرونی

00:Eb اتصالی حسگر دمای بیرونی

00:EC باز بودن حسگر دمای لوله ی تخلیه 00:Ed اتصالی حسگر دمای لوله ی تخلیه 00:EE فشار باالی غیر عادی

00:EF دمای لوله ی تخلیه غیر عادی

مدل اسپلیت دیواری؟ کد خطا شرح خطاDf نشانگر DF و یا برفک زدایی نشان داده می شودعلت ان این می باشد که دستگاه در حالت برفک زدایی می باشدتصویر فن موتور نشان داده نمی شود این به معنی این است که هوای اتاق سرد می باشد

E2-L2این خطا مربوط می شود به اشکال در سنسور اتاقچک کردن مقدار مقاومت سنسور اتاقخرابی سنسور اتاقفیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز 《تکنوتهویه》 تماس بگیرید

E3-L1این خطا مربوط می شود به اشکال در سنسور لولهمقدار مقاومت سنسور اتاق بررسی شودتعویض سنسور اتاق فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه ،مجاز《تکنوتهویه》تماس بگیرید

E4-L5این خطا وضعیت غیر عادی در واحد خارجی را نشان می دهدفیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و یا تعمیرگاه مجاز 《تکنوتهویه》تماس بگیرید

E5-L6اشکال در موتور فن داخلی سیگنال برگشتی به بورد را ندارد خرابی برد الکترونیکفیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و یا تعمیرگاه مجاز《تکنوتهویه》 تماس بگیرید

E6خطای شیر برقیسوختگی شیر برقی مقدار اهم شیر برقی چک شود خرابی برد الکترونیکفیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و یا تعمیرگاه مجاز《تکنوتهویه》 تماس بگیرید

 E7اشکال در سنسور خارجی دستگاه می باشد خرابی سنسورخارجی مقدار مقاومت سنسورچک شود

E8اشکال در محافظ گرمای باال می باشدخرابی برد الکترونیک سوخنگی محافظ گرمافیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و یا تعمیرگاه تکنوتهویه کاران مجاز تماس بگیرید E9مشکل در پمپ آب دستگاه میباشدسوختگی پمپ آب خرابی برد الکترونیکفیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و یا تعمیرمجازتکنوتهویه تماس بگیرید

ارورهاوخطا کولرگازی اسپلیت مدل اینورتر: محافظ فشار زیاد سیستم ارورها و خطاهای کولر گازی اسپیلت گری مدل اینورتر محافظ فشار زیاد سیستم

=E1 محافظ ضد یخزدگی

=E2 دمای زیاد لوله رفت کمپرسور

=E4 محافظ جریان زیاد 

E5 خطای کابل ارتباطی

=E6 محافظ دمای زیاد مقاومت

=E8 عدم ارسال فیدبک از سوی فن داخلی =H6 خطای سنسور محیطی یونیت داخلی =F1 خطالی سنسور اواپراتور یا سنسور پایپ =F2 خطای سنسور محیطی یونیت خارجی

= F3 خطای سنسور کندانسور

=F4 خطای سنسور لوله رفت کمپرسور

=F5 خطای اورلود و کاهش فرکانس

=F6 خطای تشخیص تکمیل جریان یونیت ها =U5 یخ زدایی

=H1 اورلود محافظ کمپرسور

=H3 نرمال نبودن سیستم

=H4 محافظ

IPM =H5 محافظ PFC =

HC خطای جریان فاز برای کمپرسور محافظ ضد یخزدگی

=E2 دمای زیاد لوله رفت کمپرسور

=E4 محافظ جریان زیاد

=E5 خطای کابل ارتباطی

=E6 محافظ دمای زیاد مقاومت

=E8 عدم ارسال فیدبک از سوی فن داخلی =H6 خطای سنسور محیطی یونیت داخلی =F1 خطالی سنسور اواپراتور یا سنسور پایپ =F2 خطای سنسور محیطی یونیت خارجی

= F3 خطای سنسور کندانسور

=F4 خطای سنسور لوله رفت کمپرسور

=F5 خطای اورلود و کاهش فرکانس

=F6 خطای تشخیص تکمیل جریان یونیت ها =U5 یخ زدایی

=H1 اورلود محافظ کمپرسور

=H3 نرمال نبودن سیستم

=H4 محافظ IPM =H5 محافظ PFC = HC خطای جریان فاز برای کمپرسور

ارورها و خطاهای کولر گازی اسپیلت گری مدل اینورتر محافظ فشار زیاد سیستم

=E1 محافظ ضد یخزدگی

=E2 دمای زیاد لوله رفت کمپرسور

=E4 محافظ جریان زیاد

=E5 خطای کابل ارتباطی

=E6 محافظ دمای زیاد مقاومت

=E8 عدم ارسال فیدبک از سوی فن داخلی =H6 خطای سنسور محیطی یونیت داخلی =F1 خطالی سنسور اواپراتور یا سنسور پایپ =F2 خطای سنسور محیطی یونیت خارجی

= F3 خطای سنسور کندانسور

=F4 خطای سنسور لوله رفت کمپرسور

=F5 خطای اورلود و کاهش فرکانس

=F6 خطای تشخیص تکمیل جریان یونیت ها =U5 یخ زدایی

=H1 اورلود محافظ کمپرسور

=H3 نرمال نبودن سیستم

=H4 محافظ IPM =H5 محافظ PFC = HC خطای جریان فاز برای کمپرسور

ارور اسپلیت گری: کد ارور معنی کد ارور E1 حفاظت از فشار بالا در سیستم خنک‌کننده E2 حفاظت از ضد یخ E4 حافظت از دمای بالای اگزوز کمپرسور E5 حفاظت از جریان زیاد در AC E6 عدم ارتباط بین واحد داخل و بیرون محفظه E8 حفاظت در برابر دمای بالا H6 هیچگونه بازخوردی از موتور فنِ داخل محفظه وجود ندارد. C5 محافظت از نقص عملکردی قسمت‌های فلزی بالای جامپر F0 محافظت از نشت خنک‌کننده F1 اتصال کوتاه و یا باز در سنسور محفظه‌ی داخلی F2 اتصال کوتاه و یا باز در سنسور لوله‌ی محفظه‌ی داخلی F3 اتصال کوتاه و یا باز در سنسور محفظه‌ی بیرونی F4 اتصال کوتاه و یا باز در سنسور لوله‌ی بیرونی F5 اتصال کوتاه و یا باز در سنسور اگزوز F6 افت فرکانس و یا محدودیت بار زیاد F8 افت فرکانس و یا محدودیت برای جریان زیاد F9 افت فرکانس و یا محدودیت برای دمای بالای اگزوز PH محافظت از ولتاژ بالا برای PN U5 تشخیصِ نقض عملکردِ جریان اتصال در AC U4 محافظت قطبیت معکوس از کمپرسور P5 محافظت از جریان بالای فاز در کمپرسور b5 نقض عملکردی در سنسور لوله‌ی ورودی L3 نقص عملکردی موتور فنِ DC در خارج از محفظه b7 نقص عملکردی سنسور لوله‌ی ورودی FC نقص عملکردی در FE نقص عملکردی مربوط به بار زیادِ سنسور H1 یخ‌زدایی H2 محافظت از داستر کلیرِ استاتیک H3 محافظت از بار زیاد در کمپرسور H4 محافظت غیرطبیعی سیستم H5 محافظت IPM HC محافظت PCP H7 محافظتِ ازدست دادنِ مرحله‌ در کمپرسور H0 فرکانسِ افتِ دمای بسیار بالا و گرم Hc عدم موفقیت در راه‌اندازی H2 حفاظت کمپرسور در برابر از دست دادن فاز U1 تشخیص نقص عملکرد در اتصال مدار و جریان فاز HE محافظت از مغناطیس‌زدایی کمپرسور EE نقص عملکرد در بارگیری EEPROM P6 عدم اتصال بین بُرد اصلی و برد درایور PU نقص عملکرد در شارژ خازن P7 نقض عملکردی در مدار سنسور IPM P8 حفاظت از دمای بالای IPM U3 حفاظت از افت ولتاژ PN PL حفاظت از ولتاژ پایین PN Pc تشخیصِ نقص عملکردی در مدار جریان و یا نقص در سنسور جریان Ld از دست دادنِ حفاظت از فار LE قفل شدنِ حفاظت دورا EU افت فرکانس و یا محدودیتِ دمای بالای IPM U7 واژگونی غیرطبیعی دریچه‌ی ۴ طرفه U8 قطع اتصال در سنسورِ دمای اگزوز U9 خطای تشخیصِ ولتاژِ صفرِ توانِ AC FA افت فرکانسِ دمای بالای لوله FH افت فرکانس و یا محدود ضدیخ Oe محافظت از دمای ماژول PFC و یا نقض در سنسورِ ماژول PFC C5 نقص عملکردی در جامپر اتصال: بررسی کنید که آیا جامپر اتصال به‌درستی متصل شده است و یا خیر. در صورتی که PCB باید تعویض شود، لطفا نمونه جدید را با نمونه‌ی قدیمی جایگزین کنید. F1 نقص در سنسورِ دمای محفظه‌ی داخلی: بررسی کنید که آیا سنسورِ دمای محفظه‌ی داخلی به‌درستی وصل شده است و یا خیر. F2 نقص در سنسورِ دمای تبخیرکننده: بررسی کنید که آیا این سنسور به‌درستی وصل شده است و یا خیر. H1 یخ‌زدایی: طبیعی است. H6 انسداد فنِ داخلی: بررسی کنید که آیا پایانه‌ی موتور داخلی به‌درستی وصل شده است و یا خیر. در صورتی که موتور فن و یا بُرد داخلی از کار افتاده باشد آن تعویض کنید.

ارور داکت اسپلیت گرین:

خطای ارتباطی  بین یونیت داخلی و یونیت بیرونی :F1ارور

:دمای دیسشارژ غیر عادی است محافظت از یونیت خارجی EAارور

:محافظت از فشار زیاد یا محافظت از فشار پایینE9ارور

:سنسور دمای دیسشارژ غیر عادی است E8ارور

:سنسور دمای یونیت خارجی غیر عادی استE7ارور

:خطای فاز –محافظ یونیت خارجی E6ارور

:خطای ارتباطی سیم کشی کنترلر E5ارور

:ایراد از سیستم تخلیه درین در صورت موجود بودن درین و در صورت نبودن E4اروردرین ویا ایراد از برد می باشد

:سنسور سیم پیچ یونیت داخلی غیرعادی استE3ارور

:سنسور سیم پیچ یونیت خارجی غیرعادی استE2ارور

:سنسور دمای یونیت داخلی غیر عادی استE1ارور

:نشتی گاز یا نبود مبرد در سیستم E0ارور

09129643661